POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOOHJEN:otta/405
Rajatoimisto
Esikunta
Onttola23.2.19991(2)SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN RAJAN YLITTÄMINEN MUUALTA KUIN VARSINAISEN PASSINTARKASTUSPAIKAN KAUTTA JA LIIKKUMINEN VENÄJÄN RAJAVYÖHYKKEELLÄ1. SUOMEN VIRANOMAISILLE OSOITETTAVAT HAKEMUKSET

Suomen lainsäädännön mukaan tarvitaan erillinen lupa, mikäli raja halutaan ylittää muualta kuin varsinaisen passintarkastuspaikan kautta. Lupa maastalähdölle ja maahantulolle (eli rajanylitykselle) on haettava kirjallisesti sisäasiainministeriön rajavartio-osastolta eli rajavartiolaitoksen esikunnalta.

Hakemuksessa on ilmettävä seuraavat asiat (Asetus 1530/18.12.1995, 10):

a) maahan tulevan tai maasta lähtevän henkilön henkilö-, kansallisuus- ja osoitetiedot
b) aluksen ja ilma-aluksen osalta kansallisuus, nimi, rekisteritunnus ja radio-kutsu
c) maahantuloaika ja -paikka tai maastalähtöaika ja -paikka; sekä
d) maahantulon tai maastalähdön tarkoitus

Lisäksi hakemuksessa on syytä mainita, että matkustusasiakirjoina ovat passi ja Venäjän viranomaisten myöntämä viisumi.

Hakemus osoitetaan ensisijaisesti rajavartioston esikuntaan, esimerkiksi

Pohjois-Karjalan rajavartiosto
 Rajatoimisto
 PL 5
 80510 ONTTOLA

tai rajavartiolaitoksen esikuntaan

Rajavartiolaitoksen esikunta
 Raja- ja meriosasto
 PL 3
 00131 HELSINKI

Rajavyöhykelupaa ei tarvitse anoa erikseen, jos maahantulo tai maastalähtö ei edellytä muuta liikkumista ja oleskelua rajavyöhykkeellä.

Lisäksi on haettava lupa myös tullilta. Anomus osoitetaan Itäiselle tullipiirille Lappeenrantaan. Tullille lähetetään samansisältöinen anomus kuin rajavartiostolle.

Tullille osoitetusta hakemuksesta on käytävä ilmi, ettei rajanylityksen yhteydessä kuljeteta matkatuomisia, tullattavaa tavaraa eikä veroeduilla vietävää tavaraa. Hakemuksessa on oltava myös ilmoitus siitä , että mukana kuljetettavasta kalustosta (henkilökohtaiset varusteet) tehdään luettelo rajaviranomaisille.

Hakemus lähetetään tullille osoitteella:

 Itäinen tullipiiri
 PL 66
 53501 LAPPEENRANTA

Kun rajanylityslupa on saapunut ja matkan toteutuminen on varmistunut, on rajavartiostolle vielä ilmoitettava ainakin rajanylitysajat rajatarkastusten järjestämiseksi. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimella rajatoimiston päällikölle (020 410 3000). Ilmoitus pyydetään tekemään vähintään viikkoa ennen rajanylitystä.2. VENÄJÄN VIRANOMAISILLE OSOITETTAVAT HAKEMUKSET

Saadakseen luvan Venäjän Federaation viranomaisilta ylittää raja muualta kuin varsinaisen passintarkastuspaikan kautta, on rajanylittäjän lähetettävä hyvissä ajoin perusteltu anomus vain Karjalan Tasava llan hallitukselle (ulkoministeri Valeri Shljaminille) kahtena kappaleena. Anomuksessa on syytä pyytää Karjalan Tasavallan hallitusta lähettämään anomus edelleen lausuntoineen sekä Venäjän liittovaltion rajavartiopalvelun luoteisen aluehallinnon päällikölle että Venäjän luoteisen tullihallinnon päällikölle.

Mahdollisten puoltojen hakemiseksi anomus voidaan lähettää edellä mainitun anomuksen lisäksi myös Venäjän paikallishallintoviranomaisille (esimerkiksi Suojärven hallinto).

 Venäjän rajavartiopalvelu luoteisen aluehallinnon päällikkö
 kenraalieversti Vladimir Vjunov
 Shpalernaja 62
 Pietari, Venäjä

 Luoteis-Venäjän tullihallinto
 Kutuzova 20
 Pietari, Venäjä

Lupa-anomuksen rajanylittämisaikaa ja paikkaa koskeva sisältö on sama kuin Suomen viranomaisille osoitetuissa sanomuksissa.3. LIIKKUMINEN JA OLESKELU VENÄJÄN RAJAVYÖHYKKEELLÄ

Venäjällä on viiden kilometrin levyinen rajavyöhyke valtakunnanrajallaan. Rajavyöhykkeellä liikkuminen edellyttää Venäjän viranomaisten lupaa. Luvan myöntää ensisijaisesti Venäjän rajaviranomainen. Esimerkiksi Venäjän Värtsilään rajavyöhykelupia myöntävät sekä Värtsilän komendantuurin päällikkö että Sortavalan rajavartio-osaston komentaja. Rajavyöh ykeluvan voi myöntää myös Venäjän suurlähetystö tai muu edustusto. Lupahakemuksessa on ilmettävä käyntipaikka ja -aika - sekä -tarkoitus.

Myös voimassa olevaan viisumiin voidaan hakea lisättäväksi halutut paikkakunnat em. periaatteen mukaisesti. Tästä lisäyksestä viisumin myöntänyt Venäjän edustusto perii erillisen maksun.