1. Yleistä

Yhdistys on perustettu 21.07.1985, joten toimintavuosi oli Repola - Seura ry:n neljästoista. Patentti- ja Rekisterihallitus merkitsi päätöksellään 29.05.1997, nro 170100, REPOLA-SEURA ry:n yhd istysrekisteriin. Sama rekisteriviranomainen on päätöksellään 13.07.1998 rekisteröinyt myös yhdistyksen sääntöjen muutoksen yhdistysrekisteriin. Kertomusvuosi oli siten yhdistyksen toinen rekisteröitynä yhdistyksenä.


2. Jäsenistö

Yhdistyksen 251 jäsenestä vuosijäseniä oli 182 (v. 1997 187 jäsentä) ja ainaisjäseniä 69 (v. 1997 68 jäsentä). Jäsenmäärä väheni edellisestä vuodesta neljällä (4) j& auml;senellä. Kannattajajäseniä oli yksi. Kunniajäseniä kertomusvuonana ei ole ollut. Jäsenmäärän väheneminen johtuu ikärakenteesta. Uusia nuoria jäseniä on yhdistykseen liittynyt kiitett&au ml;västi, mutta poistuma on ollut liittyjämäärää suurempi.


3. Kokoukset

Vuosikokous pidettiin 25.04.1998 Hyvärilän Matkailukeskuksessa, os. Lomatie, 75500 NURMES. Läsnä oli 20 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Nesterinen Valkealasta ja pöytäkirjaa piti Lauri Huotari Sotkuma sta.

Hallituksen puheenjohtajaksi v. 1998 valittiin yksimielisesti Erkki Mauranen Ruovedeltä. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin yksimielisesti toimikaudeksi 1998-99 Martti Nesterinen Kelvältä, Tuula Kilpeläinen Kuhmosta sekä Heikki Tarma Joensuusta. Kesken toimikauttaan eronneen Leo Homasen tilalle valittiin Jorma Pikarinen Kiteeltä (kausi -98). Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Onni Lukin Ilomantsista ja Timo Pippola Joensuusta sekä varatilintarkastajiksi Liisa Simonen Lieksasta ja Paula Pippola Joensuusta.


4. Hallitus

Hallitus on kokoontunut kuusi (6) kertaa ja pöytäkirjoihin on kirjattu 170 pykälää (keskimäärin 28.3 asiaa / kokous). Hallituksen päätökset ovat olleet yksimielisiä. Hallitus valitsi järjestyessään varapuheenjohtajaksi Seppo Pikarisen, taloudenhoitajaksi Juhani Kyöttisen ja sihteeriksi Lauri Huotarin.

Hallitus lakkautti kertomusvuonna ensin historiatoimikunnan ja sittemmin toimikunnan työn jatkajaksi valitun hallituksen sisäisen historiatyöryhmän. Leo Homasen luovuttua 4.9.1998 Repolan historiakirjan vetäjän tehtävästä, hallitus päätti perustaa historiakirjan päätoimittajan toimen. Sopimus Repolan historiakirjan toimittamisesta allekirjoitettiin 2.10.199 8. Sopimuksen allekirjoituksella päätoimittajan toimeen nimettiin Heikki Tarma Joensuusta. Sopimuksen mukaisesti Repolan historiakirja painatetaan v. 2001. Toteuttamissuunnitelman mukainen kirjan kustannusarvio on noin 200 000 mk.

Tarman johdolla pidettiin historiankirjan kirjoittajien palaveri 11.-13.12.1998 Joensuun Yliopistolla. Palaveriin osallistuivat mm. kaikki historiankirjan venäläiset kirjoittajat Petsroskoin Yliopistosta.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

Jäsen tai toimihenkilöosallist. kok.ajokm.toimikausi
Erkki Mauranen (pj)6/61480-98
Seppo Pikarinen (varapj)5/6740-97 -98
Varsinaiset jäsenet
Juhani Kyöttinen6/6770-97 -98
Leo Homanen1/6..-97 -98 **)
Martti Nesterinen6/61180-98
Tuula Kilpeläinen2/6..-98 -99
Jorma Pikarinen3/6250-98 *)
Heikki Tarma1/6..-98 -99
Varajäsenet
Niilo Tunttunen0/6..-98 -99
Yrjö Kyöttinen0/6..-97 -98
Tuomo Homanen0/6..-97 -98 **)
Jouko Könttä0/6..-98 *)
Jorma Huovinen6/6..-98 -99
Lauri Huotari (siht)6/61425 (1895)-98 -99

*) valittu täydennysvaalilla kesken toimikautta
**) eronnut omasta pyynnöstä kesken toimikautta


5. Toimikunnat

5.1 Alueyhdyshenkilötoimikunta

Alueyhdyshenkilötoimikuntaan ovat puheenjohtaja Martti Nesterisen lisäksi kuuluneet Tuula Kilpeläinen, Maija-Liisa Rokkonen, Erkki Mauranen, Ville Homanen ja Yrjö Kyöttinen. Toimikunnan toimintaohje on hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.10.1997.

Toimikunnan tarkoituksena on käynnistää ja tehostaa paikallista ja alueellista toimintaa sekä yhteydenpitoa karjalaista alkuperää oleviin henkilöihin. Toimikunta toteuttaa tavoitteitaan pääasiassa kunkin j&a uml;senen sukuun kuuluvien jäsenten sekä samalla paikkakunnalla asuvien muiden karjalaista alkuperää olevien henkilöiden myötävaikutuksella.

5.2. Nuoriso- ja yhteistyötoimikunta

Nuoriso- ja Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Erkki Maurasen lisäksi Tuula Kilpeläinen, Jorma Pikarinen ja Seppo Pikarinen. Toimikunnan puheenjohtajan toimesta valmisteltu toimintaohje on hyväksytty hallituksen kokouksessa 0 8.02.1998.

Toimikunnan tarkoituksena on suunnitella ja valmistella hallitukselle toiminpide-ehdotukset suomenkielisen opetuksen aloittamisesta Repolassa sekä vierailumatkojen matkaohjelmaksi.


6. Julkaisutoiminta

Yhdistyksen jäsentiedotetta, REPOLAISTA, on toimitettu neljä numeroa, yhteensä 108 sivua. Repolaisen vastaavana päätoimittajana on toiminut Erkki Mauranen ja toimitussihteerinä Lauri Huotari ja Seppo Pikar inen. Painotyö on suoritettu OFFSET Ky:llä Ruovedellä. REPOLAISTA on ilmaisjakeluna postitettu suomalaisille, karjalaisille ja venäläisille yhteistyökumppaneille, yhteensä 34 kpl / julkaisukerta.


7. Yhteistoiminta- ja matkat

Yhdistys järjesti yhteismatkan Repolaan Petrun pruasniekkajuhlaan 10. - 13.07.1998. Pruasniekkamatka oli neljäs yhdistyksen järjestämä. Matkalle osallistui yhteensä 32 henkilöä. Hannu Pottonen hoiti jälleen rut inoidusti kuljetus- ja majoitusjärjestelyt.

Kirkollisia palveluksia Repolassa toimittivat isät Stefan Holm ja Jari Jolkkonen. Toimituksissa avustajina toimivat Pauli Matveisen johtama kuoro sekä Andrei Verikov ja Tuula Kilpeläinen. Andrei Laserevin haudalla toimitettiin panahida.

Kasteen sakramentin kautta Ortodoksiseen kirkkoon liittyi 14 uutta jumalanpalvelijaa, joista osa osallistui seuraavana päivänä Herran Pyhään Ehtoolliseen.

Karjalan Repolaseura oli järjestänyt lauantaiksi neuvonpidon kirkollisten toimitusten aloittamisesta Repolassa. Piispa Manuel´ille lähetetään repolaisten toimesta nimiadressi kirkollisten palvelusten järjestämisestä Repolassa. Sunnuntaina kokoonnuttiin yhteiselle lounaalle, jonka valmistamisesta ja tarjoilusta vastasi jälleen Sura - Sannin nuorin lapsi, Natasha Dimitrijeva apulaisineen. Iltapäivällä alkanut kaatosade pilasikin sitten iltapäiväksi s uunnitellut tapahtumat.


8. Huomionosoitukset ja lahjoitukset

Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Mauranen luovuttu vuosikokouksessa yhdistyksen standaarin no 3 taloudenhoitaja Juhani Kyöttiselle. Hallituksen jäsen Jorma Pikarinen lahjoitti yhdistykselle Repolan hongasta valmistamansa puheenjohtajan nuijan. Leo Homanen lahjoitti Pekka Homasen jäämistöön kuuluneen palkintopokaalin. Pokaali oli tarkoitettu Repolassa pidett&au ml;vien hiihtokilpailujen kiertopalkinnoksi (Pokaalissa ei ainuttakaan merkintää).


9. Muu toiminta

Yhdistyksellä on pieni myyntitarvikevarasto, PUTIIKKI. Myyntitarvikevarastoa hoitaa taloudenhoitaja Juhani Kyöttinen.


10. Talous

Kertomusvuoden talous muodostui varsinaisen toiminnan osalta 1982,40 mk ylijäämäiseksi. Siirtosaamiset ovat 2570,00 mk ja siirtovelat 1403,00 mk.

Mikkeli 13.2.1999

HALLITUS